Impressum

Obchodní podmínky

Veobecn obchodn podmnky spolenosti

UNIWEB s.r.o. pi poskytovn internetovch slueb

1. OBECN USTANOVEN

1.1. Poskytovatelem dle tchto veobecnch obchodnch podmnek je spolenost UNIWEB s.r.o., se sdlem Kopeckho sady 59/13, Plze, PS: 301 00, I: 279 93 094, zapsan v obchodnm rejstku vedenm Krajskm soudem v Plzni, oddl C, vloka 20494 (dle jen Poskytovatel).

1.2. Tyto veobecn smluvn podmnky (dle jen VOP) jsou soust kad smlouvy uzaven Poskytovatelem s tet osobou. Ppadn odchyln ujednn smlouvy, kter lze sjednat pouze psemn, maj pednost ped VOP.

1.3. Poskytovatel je mimo jin poskytovatelem internetovch slueb na internetov adrese http://www.regionplzen.cz (dle jen www.regionplzen.cz), piem Poskytovatel poskytuje tyto sluby: a) poskytovn internetov reklamy a inzerce na www.regionplzen.cz, zejmna zajitn rezervace reklamnho prostoru s monost umstn reklamy i inzerce na tto strnce, poskytovn slueb v oblasti uvdn a zveejnn kontaktnch daj dle objednvky v katalogu fyzickch a prvnickch osob a zajiovn jejich reklamy a odkaz na jejich internetov adresy a jin kontaktn daje, a zajitn rezervace plochu svho internetovho portlu; shora uveden sluby jsou poskytovny na zklad registrace zjemce (objednatele) na internetov strnce http://regionplzen.cz a dle svho rozsahu a ceny rozazeny do tarif na internetov adrese http://www.regionplzen.cz, piem zjemce (objednatel) si zvol jeden z nabzench tarif, pop. s poskytovatelem ujedn tarif individuln, b) poskytovn tzv. webhostingu, tj. na svch serverech zdit a pronajmat prostory pro provoz internetovch strnek fyzickch a prvnickch osob, c) jin sluby dle dohody smluvnch stran, a to ve za cenu specifikovanou v cenku Poskytovatele umstn na internetov adrese http://www.regionplzen.cz/reklama (dle jen Cenk).

2. UZAVEN SMLOUVY

2.1. Smlouvu lze uzavt pouze psemn za souasn asti vech smluvnch stran i na zklad zasln psemn dn vyplnn objednvky na email poskytovatele za ne uvedench podmnek. Smlouvu lze uzavt pouze prostednictvm smluvnho formule. Zjemce o slubu je povinen se ped uinnm objednvky i uzavenm smlouvy seznmit s tmito VOP a Cenkem.

2.2. Zjemce o sluby Poskytovatele (dle jen Objednatel) je povinen uinit psemnou objednvku prostednictvm objednvkovho formule veejn pstupnho na www.regionplzen.cz. Objednatel je povinen dn vyplnnou objednvku s doloenm vekerch potebnch podklad a specifikace pro prezentovn poadovanch sdlen v dostaten technick kvalit, uinit minimln pt pracovnch dn ped zatkem poskytnut sluby.

2.3. Objednatel je povinen k psemn objednvce pipojit kompletn podklady pro reklamu i inzerci i jinou internetovou slubu, a tyto pesn specifikovat. Objednvka Objednatele je v tomto ppad povaovna za nabdku na uzaven smlouvy. Smlouva je uzavena, jakmile Poskytovatel objednvku Objednatele vslovn pijme. Pijetm objednvky nen pouze potvrzen o tom, e objednvka byla Poskytovatelem obdrena. Objednvka mus obsahovat daje nutn k uzaven smlouvy a tyto daje jsou: a) jmno a pjmen/obchodn firmu Objednatele, b) I a DI Objednatele, c) adresu sdla/msta podnikn/bydlit Objednatele, d) fakturan adresu Objednatele je-li odlin od adresy pod psm. c), e) oprvnnho zstupce, jeho pozici a kontaktn osobu Objednatele, je-li odlin od oprvnnho zstupce, f) kontaktn daje, tj. email, pevn linka, email, g) specifikace sluby, vetn termnu a jejho objemu a kdy m bt poskytnuta, h) doba, po kterou m bt sluby poskytovna, i) cenu dle Cenku odpovdajc pedmtn slub, j) souhlas s uzavenm smlouvy za podmnek stanovench tmito VOP. Objednatel je povinen uhradit cenu za sluby dle Cenku, nedohodnou-li si strany cenu odlinou.

2.4. Obsahuje-li objednvka zjemce poadavek internetovch slueb: a) kter nejsou nabzen na www.regionplzen.cz, ppadn zde takov sluby nejsou vslovn specifikovan, b) kter nejsou v Cenku nabzen za konkrtn cenu, c) za situace, kdy Objednatel nedolo dostaten podklady i specifikaci, d) prostor vyhrazen pro danou slubu na www.regionplzen.cz je v poadovanm termnu pln obsazen; m Poskytovatel prvo odmtnout pijet objednvky. Za takov situace vyhotov Poskytovatel dle poadavku Objednatele a za jeho souinnosti nabdku na poskytnut poadovan sluby, kde pesn stanov pedmtn sluby, termn, kdy m bt sluba poskytnuta, a navrhovan ceny za takov sluby. Souhlas-li Objednatel s uzavenm smlouvy dle nabdky Poskytovatele, zale Poskytovateli objednvku ve znn dle pedmtn nabdky Poskytovatele, kter mus bt doruena Poskytovateli minimln 5 dn ped zatkem poskytnut pslun sluby. Smlouva je v tomto ppad uzavena, jakmile Poskytovatel objednvku Objednatele vslovn pijme.

2.5. M-li dojt k uzaven psemn smlouvy za souasn asti vech smluvnch stran, je smlouva uzavena podpisem smlouvy kad ze smluvnch stran. Pro povinnosti Objednatele plat bod 2.2.vta druh a 2.3. obdobn.

2.6. Nedod-li Objednatel poadovan doklady spolen s objednvkou dle bodu 2.3. a Poskytovatel objednvku pijme, i je smlouva uzavena dle bodu 2.5., je Objednatel povinen tak uinit bez zbytenho odkladu, nejpozdji vak do dvou msc od uzaven smlouvy. Pokud Objednatel podklady nedod ve lht dle pedchoz vty, smlouva i ustanoven smlouvy tkajc se tto sluby se bez dalho ru a Poskytovatel nen povinen pedmtnou slubu dodat. Dolo-li ze strany Objednatele k hrad tto sluby i zlohy na n, nen ji Poskytovatel povinen Objednateli vracet. Pro tento ppad smluvn strany uzavenm smlouvy vslovn stanov, e tato stka za poskytnut sluby odpovd smluvn pokut, na kterou m Poskytovatel za poruen termnu dodn pedmtnch podklad nrok a kterou m prvo si pro tento ppad ponechat. Objednatel uzavenm smlouvy s touto smluvn pokutou za poruen pedmtnch podmnek vslovn souhlas.

2.7. Poskytovatel nen podklady dle odst. 2.1 VOP Objednateli vracet ani nen povinen je archivovat.


3. TRVN, ZMNA, ZRUEN SMLOUVY

3.1. Smlouva me bt mnna pouze psemn, a to postupn slovanmi dodatky. Smlouva me bt zruena pouze ze zkonnch dvod a z dvod uvedench v tchto VOP, ppadn, kter si strany sjednaly.

3.2. Smlouva je dle svho znn uzavrna na dobu uritou se stanovenm konkrtnho asovho seku bez monosti automatickho prodluovn (smlouva pak zanik uplynutm dohodnutho lhty) i na dobu uritou jednoho roku (zejmna sluby ron registrace dle tarifu) s automatickm prodluovnm o jeden rok, pokud jedna ze smluvnch stran nejpozdji jeden msc ped uplynutm ron lhty psemn nesdl druh stran, e ji nem na pokraovn smlouvy zjem. Vzhledem ke skutenosti, e ve vtin ppad dochz pi tme prvnm jednn uzaven smlouvy - ke smluven poskytnut vcero rznch internetovch slueb, kter maj byt poskytovny v rznch asovch secch, plat, e se jedn se u kad z tchto internetovch slueb o samostatnou smlouvu na ostatnch smlouvch nezvislou.

3.3. Poskytovatel m takt prvo od smlouvy odstoupit z dvod specifikovanch v tchto VOP i odstoupit i jinak zruit ze zkonnch dvod, tj. z dvod stanovench zkonem . 89/2012 Sb., obanskho zkonku, zejmna pi poruovn povinnost Objednatele. Poskytovatel je zejmna oprvnn okamit odstoupit od smlouvy, je-li Objednatel v prodlen se zaplacenm faktury o dle ne 10 dn.

4. CENA A PLATEBN PODMNKY

4.1. Ceny za internetov sluby jsou stanoveny na zklad Cenku Poskytovatele platnho ke dni uzaven smlouvy, kter je veejn pstupn na www.regionplzen.cz. Cenk tvo nedlnou soust tchto VOP. K cen je pipotvna da z pidan hodnoty v zkonn vi. Poskytovatel je oprvnn kdykoliv provst zmnu Cenku. Takov zmna je inn ode dne jejho zveejnn na www.regionplzen.cz.

4.2. Smluvn strany si mohou dohodnout cenu odlinou od ceny stanoven v Cenku. PoskytovaTEl me poskytnout objednateli slevu.

4.3. Poskytovatel je oprvnn dat zlohu z ceny, a to do ve 100 % dohodnut ceny za sluby. Pokud svho prva vyuije, pak je povinen zlohovou fakturu vystavit do pti pracovnch dn od uzaven smlouvy. Splatnost zlohov faktury stanov v souladu s uzavenou smlouvou tak, e nastv nejpozdji pt pracovnch dn ped zahjenm poskytovn sluby. Dostane-li se Objednatel do prodlen s hradou zlohov faktury, odkld se o dobu prodlen i doba plnn zvazku Poskytovatele dle smlouvy. Poskytovatel je oprvnn okamit odstoupit od smlouvy, je-li Objednatel v prodlen se zaplacenm zlohov faktury o dle ne 10 dn.

4.4. Cena za internetov sluby je splatn do patncti dn od uzaven smlouvy, pokud si strany nedohodnou jinak. Poskytovatel vystav na dohodnutou cenu pslunou fakturu s odpovdajc splatnost a tuto odele Objednateli emailem na adresu uvedenou ve smlouv. Nem-li klient emailovou adresu, zale fakturu prostednictvm dritele potovn licence na adresu uvedenou ve smlouv. Je-li kontaktn adresa odlin od adresy sdla, msta podnikn, i bydlit, zale Poskytovatel fakturu na tuto kontaktn adresu.

4.5. Internetov sluby, kter budou plnny po dobu del ne jeden rok (zejmna u smluv na dobu uritou jednoho roku s automatickm prodluovnm), jsou prvn rok splatn dle bodu 4.4. a dal roky jsou splatn vdy ron, a to do patnctho dne po uplynut ronho obdob (tzn. do patnctho dne novho ronho obdob). Poskytovatel je vdy na potku dalho ronho obdob povinen zaslat fakturu s odpovdajc splatnost emailem na adresu uvedenou ve smlouv. Nem-li klient emailovou adresu, zale fakturu prostednictvm dritele potovn licence na adresu uvedenou ve smlouv. Je-li kontaktn adresa odlin od adresy sdla, msta podnikn, i bydlit, zale Poskytovatel fakturu na tuto kontaktn adresu.

4.6. Objednatel je oprvnn si zvolit zpsob hrady za internetov sluby, bu bezhotovostn na et Poskytovatele, nebo v hotovosti pi uzaven smlouvy i v sdle Poskytovatele, nebo potovn poukzkou. Zvolen varianta bude pedmtem ujednn ve smlouv.

4.7. Dostane-li se Objednatel do prodlen s placenm faktury za internetov sluby, me Poskytovatel poadovat po Objednateli smluvn pokutu ve vi 0,05 % z dlun stky za kad i zapoat den prodlen. Veker nklady s hrazenm ceny za internetov sluby hrad Objednatel.

5. PRVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

5.1. Objednatel nese plnou odpovdnost za kvalitu, formln a obsahovou strnku sdlen, kter d umstit na Serveru Poskytovatele, zejmna pak za to, e sdlen a jin prvky ke zveejnn jsou v souladu s prvnmi pedpisy a dobrmi mravy. Nen-li ve smlouv vslovn ujednno jinak, plat, e obsah reklamy a inzerce, jako obsah jinho sdlen, kter chce Objednatel zveejnit na www.regionplzen.cz nebo serverch poskytovatele, jako i nzev a obsah internetov strnky pro webhosting zajist klient. Objednvkou internetovch slueb dle shora uvedenho Objednatel souhlas se zpracovnm osobnch daj.

5.2. Objednavatel je povinen dodat sdlen, kter d umstit na www.regionplzen.cz, i dodat obsah strnky, jej webhosting na serveru Poskytovatele d, a to ve na datovm nosii nebo elektronickou potou v dostaten technick kvalit. Nedod-li dostaten podklady spolen s objednvkou, Poskytovatel je oprvnn objednvku nepotvrdit a postupovat dle bodu 2.4. VOP.

5.3. Za obsah sdlen, jako i za obsah podklad a informac v nich obsaench, kter Objednatel d zveejnit na www.regionplzen.cz i na svch internetovch strnkch na serveru Poskytovatele v rmci webhostingu, odpovd vlun klient. Objednatel souasn se zaslnm objednvky a pednm podklad dle bodu 2.1. VOP tmto vslovn: a) souhlas se enm reklamnch, inzertnch a jinch sdlen uvedench v objednvce a pedmtnch podkladech v rmci celosvtov potaov st internet Poskytovatelem; b) prohlauje, e je subjektem, kter je oprvnn k vkonu vekerch potebnch prv k tmto sdlenm, kter budou umstny na www.regionplzen.cz i svch internetovch strnkch na serverech Poskytovatele v rmci webhostingu, zejmna, e je oprvnn k uit ppadnch ochrannch znmek nebo jinch prvk, kter jsou pedmtem ochrany prmyslovho nebo duevnho vlastnictv v pedmtnch sdlench obsaench a zrove c) potvrzuje, e pedloenmi daji a informacemi neporuuje dn prva tetch osob, zejmna pak prva na ochranu osobnosti a majetku. Na vydn Poskytovatele je Objednatel ped zapoetm s poskytovnm internetov sluby povinen neprodlen prkazn podloit, e shora uveden prohlen Objednatele jsou pravdiv, zejmna, e ke shora uvedenm sdlenm, kter d zveejnit na www.regionplzen.cz i na sv internetov strnce na serveru Poskytovatele, m oprvnn vykonvat majetkov autorsk prva i je oprvnn k ochrannm znmkm i jinm prvkm, kter jsou pedmtem prmyslovho spoluvlastnictv.

5.4. Jsou-li nebo uk-li se prohlen Objednatele uveden v pedchozm odstavci jako nepravdiv, nese Objednatel veker nsledky z toho vyplvajc, vetn povinnosti uhradit oprvnnm osobm a Poskytovateli nhradu ppadn kody i nemajetkov jmy.


6. PRVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE

6.1. Poskytovatel si vyhrazuje prvo odmtnout, pozastavit i zruit poskytovn internetovch slueb, a z tohoto dvodu smlouvu neuzavt i od uzaven okamit odstoupit, a to kdykoliv v prbhu poskytovn slueb i ped zapoetm s jejich poskytovn, pokud: a) Objednatelem pedloen sdlen nen v souladu s technickmi poadavky Poskytovatele i podklady pro poskytnut slueb dle bodu 2.1 VOP nejsou v souladu s VOP; b) Objednatelem pedloen sdlen a podklady dle bodu 2.1 VOP je v rozporu s prvnmi pedpisy, zkony esk republiky a/nebo mezinrodnmu smlouvami, ktermi je esk republiky vzna; c) Objednatelem pedloen sdlen a podklady je v rozporu s dstojnost a svobodou lovka, s veejnm podkem, etickmi pravidly a dobrmi mravy; zejmna pornografie, sexuln motivovan sdlen, sdlen s nsilnickm i diskriminanm podtextem, sdlen pokozujc zjmy Poskytovatele; d) Objednatelem pedloen sdlen svoj kvalitou, formou nebo obsahem neodpovd oprvnnm zjmm Poskytovatele; e) Objednatel je v prodlen s hrazenm ceny za dohodnut zpracovn i uveejnn sdlen umstnch na Serverech Poskytovatele; f) Objednatel in kony, ktermi Poskytovateli zpsobuje majetkovou i nemajetkovou jmu.

7. INFORMACE PRO SPOTEBITELE

7.1. Objednatel, kter je spotebitelem, uzavenm smlouvy o internetovch slubch prohlauje, e byl v dostatenm pedstihu ped uzavenm smlouvy, resp. pedtm, ne uinil zvaznou objednvku (nabdku), se svmi prvy seznmen na strnkch www.regionplzen.cz. Objednatel, kter je spotebitel, m zejmna tyto prva:

7.1.1. Objednatel, kter je spotebitelem, m monosti odstoupit od smlouvy, kter jsou: a) V ppad, e smlouva bude uzavena dle bodu 2.1 VOP, tj. za pouit komunikanho prostedku, v tomto ppad internet, kter umouje uzavt smlouvu bez souasn fyzick ptomnosti stran (prostedek komunikace na dlku), m Objednatel - spotebitel monost odstoupit od smlouvy ve lht 14 dn od uzaven smlouvy. Objednatel - Spotebitel je povinen odstoupit od smlouvy vyplnnm vzorovho formule, kter je plohou . 1 tchto VOP. Objednatel - Spotebitel je povinen uvst vechny zkonn poadavky odstoupen od smlouvy, kter jsou vslovn uvedeny v tomTo formuli. b) Objednatel - Spotebitel uzavenm smlouvy, jejich soust jsou VOP, vslovn d Poskytovatele, aby zaal ped uplynutm lhty pro odstoupen od smlouvy. c) Objednatel - Spotebitel tmto zrove bere na vdom, e neme odstoupit od smlouvy, pokud byla splnna i ped uplynutm lhty pro odstoupen od smlouvy.

7.1.2. V ppad, e se jedn o plnn za platu, je Poskytovatel povinen poskytovat internetov sluby bez vad. Je-li plnno vadn, m pjemce prvo z vadnho plnn. Poskytnut sluby maj vadu, neodpovdaj-li uzaven smlouv. Soud nepizn Objednateli - Spotebiteli prvo z vadnho plnn, neoznmil-li Objednatel - Spotebitel vady poskytnutch slueb bez zbytenho odkladu pot, kdy je zjistil nebo pi nleit pozornosti zjistit ml, nejpozdji vak do dvou let od pedn dla, tj. od termnu, kdy byly sluby poskytnuty, a namtne-li Poskytovatel, e prvo bylo uplatnno opodn. Prva z vady se uplatuj psemn u Poskytovatele. Je-li vadn plnn podstatnm poruenm smlouvy, m Objednatel - Spotebitel prvo: a) na odstrann vady dodnm novho plnn nebo dodnm chybjcho plnn; b) na odstrann vady opravou plnn; c) na pimenou slevu z ceny za poskytnut sluby; d) odstoupit od smlouvy. Objednatel - Spotebitel sdl Poskytovateli, jak prvo si zvolil, pi oznmen vady, nebo bez zbytenho odkladu po oznmen vady. Provedenou volbu neme Objednatel - Spotebitel zmnit bez souhlasu Poskytovatele; to neplat, dal-li Objednatel - Spotebitel opravu vady, kter se uke jako neopraviteln. Neodstran-li Poskytovatel v pimen lht i oznm-li Objednateli - Spotebiteli, e vady neodstran, me Objednatel - Spotebitel poadovat msto odstrann vady pimenou slevu z ceny za sluby, nebo me od smlouvy odstoupit. Nezvol-li Objednatel - Spotebitel sv prvo vas, m prva jako pi nepodstatnm poruen smlouvy dle 2107 zkona . 89/2012 Sb., obanskho zkonku. Je-li vadn plnn nepodstatnm poruenm smlouvy, m Objednatel - Spotebitel prvo na odstrann vady, anebo na pimenou slevu z kupn ceny. Dokud Objednatel - Spotebitel neuplatn prvo na slevu z ceny za poskytnut sluby nebo neodstoup od smlouvy, me Poskytovatel dodat to, co chyb, nebo odstranit prvn vadu. Jin vady me Poskytovatel odstranit podle sv volby opravou dodan sluby nebo dodnm nov sluby; volba nesm Objednateli - Spotebiteli zpsobit nepimen nklady. Neodstran-li Poskytovatel vadu vci vas nebo vadu vci odmtne odstranit, me Objednatel - Spotebitel poadovat slevu z ceny za dodan sluby, anebo me od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu neme Objednatel - Spotebitel zmnit bez souhlasu Poskytovatele. Objednatel - Spotebitel vak nen oprvnn poadovat proveden nhradnho dla, jestlie pedmt dla vzhledem k jeho povaze nelze vrtit nebo pedat Poskytovateli.

7.1.3. V ppad odstoupen od smlouvy dle bodu 6.2. VOP je Objednatel - Spotebitel povinen uhradit pomrnou st ceny, pokud ji Poskytovatel zaal s plnnm dle uzaven smlouvy.

7.1.4. Poskytovatel pouuje Objednatele jako spotebitele o znn nazen vldy . 363/2013 Sb.

7.1.5. Pro ppad vzniku nesouladu mezi Poskytovatelem a Objednatelem Spotebitelem se me Objednatel obracet vlun na e-mailovou adresu urenou pro podn stnost

uniweb@uniweb.cz. Poskytovatel je povinen pedmtnou stnost vyeit do deseti pracovnch dn od jejho obdren. Se stnost, podntem i dotazem se Objednatel spotebitel me obrtit na eskou obchodn inspekci. Podrobn informace o kontrolnch pravomocch OI jsou pstupn na http://www.coi.cz.


8. ZVREN UJEDNN

8.1. Uzavenm smlouvy dle tchto VOP Objednatel na sebe pebr riziko zmny okolnost ve smyslu 1765 odst. 2 zkona . 89/2012 Sb., obanskho zkonku. Objednatel tak neme uplatovat prva uveden v 1765 odst. 1 zkona . 89/2012 Sb., obanskho zkonku.

8.2. Smluvn strany se zavazuj nesdlovat vzjemn daje a informace zskan v rmci uzaven smlouvy jakkoliv tet osob.

8.3. Tyto VOP jsou vyhotoveny pouze v eskm jazyce. Veker prva a povinnosti tmito VOP vslovn neupraven se d platnmi zkony esk republiky, zejmna pak zkonem . 89/2012 Sb., obanskm zkonkem. Jsou-li pro urit produkty i servery Poskytovatele, v rmci nich je poskytovn webhosting, vytvoeny zvltn obchodn podmnky, uplatn se VOP subsidirn a pednost maj tyto zvltn obchodn podmnky.

8.4. Poskytovatel si vyhrazuje prvo VOP v celm rozsahu mnit, a to i bez pedchozho upozornn. Takov zmna je inn ode dne jejho zveejnn na internetov strnce Poskytovatele http://www.regionplzen.cz, m dochz k oznmen zmny podmnek Objednateli. VOP je mon mnit vdy k 1.1. a 1.7. kadho roku. Nesouhlas-li Objednatel se zmnou VOP je oprvnn ji odmtnout a smlouvu vypovdt s dvoumsn vpovdn dobou. Vpov mus bt Poskytovateli doruena nejdle do dvou msc od innosti zmny VOP.

8.5. Tyto VOP jsou inn od 1. 1. 2015.

8.6. Kontakt na Provozovatele:

UNIWEB s.r.o., Kopeckho sady 59/13, Plze 301 00, email: uniweb@uniweb.cz,www.regionplzen.cz, WWW.UNIWEB.CZ